قابل سفارش با شید های کرم ، مشکی و طوسی

ارتفاع : 55 سانتی متر