ست سینی دو رنگ تز

در سایزهای 15 ، 20 ، 25 و 30 سانتی متر