جا دستمال مستطیل

و وارمر در اندازه های 5.4 و 9 سانتی متری