آباژور جدید تز

با سنگ وارداتی ایتالیایی

Blue agate lampshade