ما تمام تلاشمون این است که تا حد امکان تنوع رنگ داشته باشیم و تا به امروز هم بیشترین تنوع رنگی را در محصولات داشتیم ولی بعضی از رنگ ها در سنگ طبیعی وجود ندارند.