سنگ های طبیعی همگی لک پذیرن و به خصوص مواد اسیدی ، خوردگی در سنگ ایجاد می کند که قابل ترمیم نیست .

بهترین راه حل پیشگیری است و بهتر است که قبل از چیدن خوراکی های خیس و اسیدی و خیلی چرب ، سلفون کشیده شود.