محصولات موجود که از طریق اینترنت و آنلاین سفارش آنها ثبت شود ، یک الی دو روز ارسال خواهد شد.

محصولات سفارشی با توجه به حجم سفارشات شما ، 2 الی 5 هفته بعد از سفارش ارسال خواهد شد.